Skip to main content

C++

C++ là một loại ngôn ngữ lập trình bậc trung. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình, đồng thời cung cấp các công cụ để can thiệp sâu vào bộ nhớ.

Tutorial

Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++

Cấu trúc của chương trình C++

Chương trình đầu tiên // my first program in C++ #include <iostream.h> int main ()...

Biến trong C++

Khái niệm Trong lập trình, biến (variable) là tên của một vùng trong bộ nhớ RAM, được sử dụng để...

Chú thích trong chương trình C++

Các chú thích được các lập trình viên sử dụng để ghi chú hay mô tả trong các phần của chương trìn...

Kiểu dữ liệu trong C++

Trong ngôn ngữ lập trình C/C++ gồm có 4 kiểu dữ liệu cơ sở do ngôn ngữ lâp trình mặc định sẵn cho...

Hằng trong C++

Khái niệm - Hằng là đại lượng có giá trị thuộc một kiểu dữ liệu nhất định, nhưng giá trị của hằn...

Toán tử trong C++

Trong C++, để thao tác với chúng ta sử dụng các toán tử, đó là các từ khoá và các dấu không có tr...

Cấu trúc điều khiển trong C++

Một chương trình thường không chỉ bao gồm các lệnh tuần tự nối tiếp nhau. Trong quá trình chạy nó...

Cấu trúc điều kiện trong C++

Cấu trúc này được dùng khi một lệnh hay một khối lệnh chỉ được thực hiện khi một điều kiện nào đó...

Cấu trúc lặp trong C++

Mục đích của các vòng lặp là lặp lại một thao tác với một số lần nhất định hoặc trong khi một điề...

Lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy trong C++

1. break Sử dụng break chúng ta có thể thoát khỏi vòng lặp ngay cả khi điều kiện để nó kết thúc ...

Cấu trúc lựa chọn switch trong C++

Mục đích của switch là kiểm tra một vài giá trị hằng cho một biểu thức, tương tự với những gì chú...

Hàm trong C++

Hàm là một khối lệnh được thực hiện khi nó được gọi từ một điểm khác của chương trình. Dạng thức ...

Hàm không kiểu - Void trong C++

Nếu bạn còn nhớ cú pháp của một lời khai báo hàm: type name ( argument1, argument2 ...) statemen...

Hàm - Tham số giá trị và tham số biến trong C++

Cho đến nay, trong tất cả các hàm chúng ta đã biết, tất cả các tham số truyền cho hàm đều được tr...

Hàm - Giá trị mặc định của tham số trong C++

Khi định nghĩa một hàm chúng ta có thể chỉ định những giá trị mặc định sẽ được truyền cho các đối...

Hàm nạp chồng trong C++

Hai hàm có thể có cũng tên nếu khai báo tham số của chúng khác nhau, điều này có nghĩa là bạn có ...

Hàm inline trong C++

Chỉ thị inline có thể được đặt trước khao báo của một hàm để chỉ rõ rằng lời gọi hàm sẽ được thay...

Hàm nguyên mẫu trong C++

Cho đến giờ chúng ta hoàn toàn phải định nghĩa hàm trước lệnh gọi đầu tiên đến nó, mà thường là t...

Mảng trong C++

Khái niệm Mảng là một dãy các phần tử có cùng kiểu được đặt liên tiếp trong bộ nhớ và có thể tru...

Xâu ký tự trong C++

Khái niệm Xâu kí tự cho phép chúng ta biểu diễn các chuỗi kí tự như là các từ, câu, đoạn văn bản...

Con trỏ trong C++

Chúng ta đã biết các biến chính là các ô nhớ mà chúng ta có thể truy xuất dưới các tên. Các biến ...

Bộ nhớ động trong C++

Cho đến nay, trong các chương trình của chúng ta, tất cả những phần bộ nhớ chúng ta có thể sử dụn...

Kiểu cấu trúc trong C++

Cấu trúc dữ liệu Một cấu trúc dữ liệu là một tập hợp của những kiểu dữ liệu khác nhau được gộp l...

Kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa trong C++

Tự định nghĩa các kiểu dữ liệu (typedef) C++ cho phép chúng ta định nghĩa các kiểu dữ liệu của r...