Skip to main content

Cấu trúc điều khiển trong C++

Một chương trình thường không chỉ bao gồm các lệnh tuần tự nối tiếp nhau. Trong quá trình chạy nó có thể rẽ nhánh hay lặp lại một đoạn mã nào đó. Để làm điều này chúng ta sử dụng các cấu trúc điều khiển.

Cùng với việc giới thiệu các cấu trúc điều khiển chúng ta cũng sẽ phải biết tới một khái niệm mới: khối lệnh, đó là một nhóm các lệnh được ngăn cách bởi dấu chấm phẩy  (;) nhưng được gộp trong một khối giới hạn bởi một cặp ngoặc nhọn: {}.

Hầu hết các cấu trúc điều khiển mà chúng ta sẽ xem xét trong chương này cho phép sử dụng một lệnh đơn hay một khối lệnh làm tham số, tuỳ thuộc vào chúng ta có đặt nó trong cặp ngoặc nhọn hay không.

1. Cấu trúc điều kiện (if, else)
2. Các cấu trúc lặp (while, do-while, for)
3. Các lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy (break, continue, goto, exit)
4. Cấu trúc lựa chọn (switch)