Skip to main content

Chú thích trong chương trình C++

Các chú thích được các lập trình viên sử dụng để ghi chú hay mô tả trong các phần của chương trình. Trong C++ có hai cách để chú thích 

// Chú thích theo dòng
/* Chú thích theo khối */

Chú thích theo dòng bắt đầu từ cặp dấu xổ (//) cho đến cuối dòng. Chú thích theo khối  bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */ và có thể bao gồm nhiều dòng. Chúng ta sẽ thêm các chú thích cho chương trình:

/* my second program in C++
   with more comments */
 
#include <iostream.h>
 
int main ()
{
  cout << "Hello World! ";     // says Hello World!
  cout << "I'm a C++ program"; // says I'm a C++ program
  return 0;
}

Nếu bạn viết các chú thích trong chương trình mà không sử dụng các dấu //, /* hay */, trình dịch sẽ coi chúng như là các lệnh C++ và sẽ hiển thị các lỗi.