Skip to main content

Kubernetes

Kubernetes là một Platform được áp dụng để tự động hoá việc quản lý, scaling(mở rộng) và triển khai ứng dụng dưới dạng container hoá cụ thể là các docker, Kubernetes còn gọi là Container orchestration engine.

Giới thiệu Kubernetes

1. Kubernetes là gì? Kubernetes là một Platform được áp dụng để tự động hoá việc quản lý, scalin...

Kubernetes Workloads

Kubernetes workloads được chia thành 2 nhóm chính bao gồm: Pod và controllers (Deployment, Relica...

Kubernetes Pod

Pod là thành phần đặc trưng nhất của Kubernetes, Pod là container cho docker bao gồm cả tài nguyê...

Kubernetes Node

Trong Kubernetes, Node là đơn vị nhỏ nhất xét về phần cứng. Nó là một máy vật lý hay máy ảo (VPS)...

Lệnh cơ bản trong Kubernetes

Kubernetes là một Platform được áp dụng để tự động hoá việc quản lý, scaling(mở rộng) và triển kh...

Kubernetes Label - Nhãn đối tượng trong Kubernetes

Label (nhãn) là cơ chế được sử dụng để tổ chức các đối tượng Kubernetes. Label là một cặp key - v...

Kubernetes Deployment - Triển khai ứng dụng bằng Deployment

Deployment là một supervisor (kịch bản thực hiện) cho các Pod, cung cấp cho bạn quyền kiểm soát c...

Hướng dẫn cài đặt Sonatype Nexus 3 trên Kubernetes

Nexus Repository Manager là một công cụ dùng để lưu trữ các thư viện dependencies mà chúng ta cần...

Kubernetes Service - Truy cập Service trong Kubernetes

Service trong Kubernetes là một tài nguyên để quản lý Pod và cung cấp các chính sách truy cập đến...

Hướng dẫn cài đặt Kubernetes trên Linux

Để cài đặt một Kubernetes cluster trên Linux, bạn cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Chuẩn bị...

Kubernetes - Job

Kubernetes Job là một đối tượng được sử dụng để chạy các tác vụ hoặc công việc một lần trong Kube...

Kubernetes - Labels & Selectors

Labels là các cặp key/value có thể được gắn vào các đối tượng Kubernetes, chẳng hạn như các Pod...

Kubernetes - Namespace

Namespace trong Kubernetes được sử dụng để phân chia cụm Kubernetes thành các phần riêng biệt, gi...

Kubernetes - Service

Kubernetes Service là một tài nguyên quan trọng để định tuyến lưu lượng trong cụm Kubernetes. Một...

Kubernetes - Replication Controller

Replication Controller trong Kubernetes là một tài nguyên quan trọng để quản lý số lượng Pod tron...

Kubernetes - Replica Sets

Replica Sets trong Kubernetes là một tài nguyên quan trọng để quản lý số lượng Pod trong cụm Kube...

Kubernetes - Volume

Volume trong Kubernetes là một tài nguyên quan trọng để quản lý lưu trữ dữ liệu trong các Pod. Nó...

Kubernetes - Secret

Secret trong Kubernetes là một tài nguyên quan trọng để quản lý các thông tin nhạy cảm như mật kh...

Kubernetes - Network Policy

Network Policy là một tài nguyên quan trọng trong Kubernetes để quản lý luồng dữ liệu giữa các Po...

Kubernetes - Autoscaling

Autoscaling là một tính năng quan trọng trong Kubernetes cho phép tự động điều chỉnh số lượng Pod...