Skip to main content

Kubernetes Workloads

Kubernetes workloads được chia thành 2 nhóm chính bao gồm: Podcontrollers (Deployment, Relicaset, Stateful, Cronjob...)

Pod

kubernetes pod.jpg

  • Pod là thành phần đặc trưng nhất của Kubernetes, Pod là container cho docker bao gồm cả tài nguyên lưu trữ, địa chỉ IP và các quy tắc (rule) về cách (các) container sẽ chạy.
  • Thông thường, mỗi Pod sẽ triển khai 1 ứng dụng đơn lẻ (container docker), tuy nhiên, Pod hoàn toàn có thể triển khai nhiều container tùy theo mục đích triển khai.
Workload Controllers

Các bộ điều khiển Controllers là các kịch bản triển khai Pod, bao gồm các loại sau:

  • ReplicaSet: Là bộ điều khiển cho phép triển khai các bản sao cụ thể của Pod.
  • Deployment: Là bộ điều khiển thường dùng nhất của Workload, Deployment cho phép cập nhật liên tục, khôi phục, mở rộng/scaling dễ dàng cho các Pod.
  • StatefulSet: Là bộ điều khiển tương tự như Deployment nhưng dành cho kịch bản triển khai yêu cầu sử dụng network cụ thể và các vùng storage được chỉ định sẵn.
  • Cronjob: Là bộ điều khiển quản lý các job cần được lập lịch.