Skip to main content

Kubernetes - Labels & Selectors

kubernetes.png

Labels là các cặp key/value có thể được gắn vào các đối tượng Kubernetes, chẳng hạn như các Pod, Services và Deployments. Labels được sử dụng để tổ chức và chọn các đối tượng trong một cluster Kubernetes.

Selectors được sử dụng để lọc các đối tượng dựa trên các Labels của chúng. Selectors có thể được sử dụng để chọn các đối tượng cho các hành động như mở rộng hoặc thu nhỏ một Deployment, hoặc để định hướng lưu lượng mạng đến một Service cụ thể.

Labels và Selectors hoạt động cùng nhau để tạo ra một hệ thống mạnh mẽ để tổ chức và quản lý các đối tượng trong một cluster Kubernetes.

Cú pháp Labels

Labels bao gồm một key và một value, được phân tách bởi dấu bằng (=). Ví dụ:

app=nginx

Labels cũng có thể được gán cho các đối tượng Kubernetes bằng cú pháp YAML, như sau:

metadata:
  labels:
    app: nginx
Cú pháp Selectors

Selectors được sử dụng để lọc các đối tượng dựa trên các Labels của chúng. Selectors có thể được sử dụng để chọn các đối tượng cho các hành động như mở rộng hoặc thu nhỏ một Deployment, hoặc để định hướng lưu lượng mạng đến một Service cụ thể.

Selectors được chỉ định bằng cú pháp tương tự như Labels. Ví dụ, một selector chọn tất cả các đối tượng với Label "app=nginx" sẽ trông như sau:

app=nginx

Selectors cũng có thể được sử dụng để chọn các đối tượng dựa trên nhiều Labels. Ví dụ, một selector chọn tất cả các đối tượng với Label "app=nginx" và Label "environment=production" sẽ trông như sau:

app=nginx,environment=production
Kết luận

Labels và Selectors là những công cụ mạnh mẽ để tổ chức và quản lý các đối tượng trong một cluster Kubernetes. Bằng cách sử dụng Labels và Selectors, bạn có thể dễ dàng nhóm các đối tượng liên quan với nhau và chọn chúng cho các hành động cụ thể.