Skip to main content

HBase

HBase là một cơ sở dữ liệu phân tán không quan hệ mã nguồn mở được mô phỏng theo Bigtable của Google và được viết bằng Java. Nó được phát triển như một phần của dự án Apache Hadoop của Apache Software Foundation và chạy trên HDFS hoặc Alluxio, cung cấp các khả năng giống như Bigtable cho Hadoop.


No pages or chapters have been created for this book.