Skip to main content

HBase Shell

HBase cung cấp một giao diện dòng lệnh (HBase shell) cho phép bạn truy cập và thao tác với dữ liệu trong HBase. HBase shell là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn thực hiện các thao tác như tạo bảng, thêm dữ liệu vào bảng, xóa dữ liệu khỏi bảng, và truy vấn dữ liệu từ bảng.

hbase.png

Để bắt đầu sử dụng HBase shell, bạn cần mở cửa sổ dòng lệnh và nhập lệnh sau:

hbase shell

Sau đó, bạn có thể sử dụng các lệnh HBase shell để thao tác với dữ liệu trong HBase. Các lệnh này bao gồm:

  • create để tạo bảng mới
  • describe để mô tả các thuộc tính của bảng
  • put để thêm dữ liệu vào bảng
  • get để truy vấn dữ liệu từ bảng
  • scan để duyệt dữ liệu trong bảng
  • delete để xóa dữ liệu khỏi bảng
  • disable để tạm dừng bảng
  • enable để kích hoạt lại bảng
  • drop để xóa bảng

Ví dụ, để tạo một bảng mới với tên là mytable và hai cột là col1col2, bạn có thể nhập lệnh sau:

create 'mytable', 'col1', 'col2'

Sau đó, bạn có thể sử dụng lệnh put để thêm dữ liệu vào bảng mytable:

put 'mytable', 'row1', 'col1', 'value1'
put 'mytable', 'row1', 'col2', 'value2'

Lệnh này sẽ thêm hai giá trị value1value2 vào hàng row1 của bảng mytable, trong hai cột col1col2.

HBase Shell là một công cụ mạnh mẽ để quản lý và tương tác với dữ liệu trong HBase. Nó cung cấp các chức năng cơ bản để tạo, đọc, ghi và xóa dữ liệu trong HBase từ giao diện dòng lệnh dễ sử dụng.