Skip to main content

HBase - Describe table

Để mô tả các thuộc tính của một bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh describe trong HBase shell. Lệnh này sẽ hiển thị thông tin về các cột trong bảng, cũng như các thuộc tính khác của bảng.

hbase.png

Để sử dụng lệnh describe, bạn chỉ cần nhập lệnh sau trong HBase shell:

describe 'tên_bảng'

Trong đó, 'tên_bảng' là tên của bảng mà bạn muốn mô tả. Lệnh này sẽ hiển thị thông tin chi tiết về bảng, bao gồm các cột và các thuộc tính khác của bảng.

Đó là cách sử dụng lệnh describe để mô tả các thuộc tính của một bảng trong HBase.