Skip to main content

HBase - Alter table

Để sửa đổi cấu trúc của một bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh alter trong HBase shell. Lệnh này cho phép bạn thêm hoặc xóa các cột, thay đổi tên bảng, thêm hoặc xóa các thuộc tính của bảng, và nhiều hơn nữa.

hbase.png

Để sử dụng lệnh alter, bạn chỉ cần nhập lệnh sau trong HBase shell:

alter 'ten_bang', {OPTIONS}

Trong đó, ten_bang là tên của bảng mà bạn muốn sửa đổi, và {OPTIONS} là một danh sách các tuỳ chọn để thực hiện các thay đổi cần thiết trên bảng.

Bạn có thể sử dụng các tuỳ chọn sau để sửa đổi bảng trong HBase:

  • NAME => 'new_table_name': Đổi tên của bảng thành new_table_name.
  • COMPRESSION => 'NONE': Vô hiệu hóa nén dữ liệu cho bảng.
  • COMPRESSION => 'SNAPPY': Sử dụng nén Snappy cho dữ liệu bảng.
  • COMPRESSION => 'LZO': Sử dụng nén LZO cho dữ liệu bảng.
  • COMPRESSION => 'GZ': Sử dụng nén Gzip cho dữ liệu bảng.
  • ADD => {NAME => 'new_column', VERSIONS => 1, COMPRESSION => 'NONE', TTL => 2592000, BLOCKSIZE => 65536}: Thêm một cột mới vào bảng với tên là new_column, một phiên bản, không nén dữ liệu, một thời gian sống (TTL) là 30 ngày, và một kích thước khối là 64 KB.
  • DROP => 'column_name': Xóa cột có tên là column_name khỏi bảng.
  • MAX_FILESIZE => '10000000': Thiết lập kích thước tối đa của một tệp dữ liệu là 10 MB.
  • MEMSTORE_FLUSHSIZE => '52428800': Thiết lập kích thước tối đa của bộ đệm memstore là 50 MB.

Ví dụ, để thêm một cột mới vào bảng mytable với tên là new_column, bạn có thể nhập lệnh sau:

alter 'mytable', {NAME => 'new_column', VERSIONS => 1}

Lệnh này sẽ thêm một cột mới với tên là new_column vào bảng mytable, với một phiên bản.

Đó là cách sử dụng lệnh alter để sửa đổi cấu trúc của một bảng trong HBase.