Skip to main content

HBase - Delete data

Để xóa dữ liệu trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh delete. Lệnh delete cho phép bạn xóa giá trị của một cột cụ thể trong hàng của bảng của bạn. Để sử dụng lệnh delete, bạn cần chỉ định tên bảng, tên hàng và tên cột.

hbase.png

Cú pháp của lệnh delete như sau:

delete 'ten_bang', 'hang_key', 'ten_cot'

Trong đó:

  • ten_bang là tên của bảng bạn muốn xóa dữ liệu.
  • hang_key là khóa của hàng bạn muốn xóa dữ liệu.
  • ten_cot là tên của cột bạn muốn xóa dữ liệu.

Ví dụ, để xóa giá trị của cột age cho hàng 1 trong bảng user_table, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

delete 'user_table', '1', 'info:age'

Lệnh này sẽ xóa giá trị của cột age cho hàng 1 trong bảng user_table.

Nếu bạn muốn xóa nhiều giá trị cho cùng một hàng, bạn có thể sử dụng nhiều lệnh delete khác nhau. Ví dụ, để xóa giá trị của cột age và giá trị của cột name cho hàng 1 trong bảng user_table, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

delete 'user_table', '1', 'info:age'delete 'user_table', '1', 'info:name'

Lệnh này sẽ xóa giá trị của cột age và giá trị của cột name cho hàng 1 trong bảng user_table.

Với lệnh delete, bạn có thể xóa bất kỳ giá trị nào cho bất kỳ hàng hoặc cột nào trong bảng của bạn. Điều này giúp bạn tạo ra một bảng linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của bạn.