Skip to main content

So sánh HBase và RDBMS

HBase và RDBMS (Relational Database Management System) là hai loại cơ sở dữ liệu có những đặc điểm và ứng dụng khác nhau. Dưới đây là một so sánh chi tiết giữa HBase và RDBMS từ nhiều khía cạnh khác nhau:

hbase.png

1. Cấu trúc dữ liệu
 • RDBMS: RDBMS sử dụng mô hình dữ liệu có cấu trúc, dựa trên bảng, hàng và cột. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng với các quan hệ (relationships) giữa chúng thông qua các khóa ngoại.
 • HBase: HBase sử dụng mô hình dữ liệu không có cấu trúc, dựa trên các bảng cột (columnar). Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng hàng và cột, với khóa chính duy nhất xác định hàng.
2. Khả năng mở rộng
 • RDBMS: RDBMS không dễ dàng mở rộng theo quy mô lớn. Việc thêm nút máy chủ mới có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất và khả năng phân tán.
 • HBase: HBase được thiết kế để mở rộng dựa trên kiến trúc phân tán. Nó có khả năng linh hoạt trong việc thêm nút máy chủ mới để tăng cường khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu.
3. Hiệu suất
 • RDBMS: RDBMS thường có hiệu suất cao trong các truy vấn phức tạp và thao tác kết nối nhiều bảng. Các truy vấn SQL có thể được tối ưu hóa để đạt hiệu suất tốt.
 • HBase: HBase thường có hiệu suất cao trong việc đọc và ghi dữ liệu lớn. Nó được tối ưu hóa cho việc xử lý dữ liệu trên quy mô lớn và có khả năng truy vấn nhanh chóng trên dữ liệu cấu trúc không đồng nhất.
4. Tính nhất quán dữ liệu
 • RDBMS: RDBMS đảm bảo tính nhất quán dữ liệu thông qua các ràng buộc toàn vẹn (integrity constraints) như khóa ngoại và quy tắc kiểm tra (check constraints).
 • HBase: HBase không cung cấp tính nhất quán dữ liệu tự động như RDBMS. Tuy nhiên, nó hỗ trợ các tính năng như hệ thống ghi nhật ký (write-ahead log) để đảm bảo sự nhất quán trong trường hợp sự cố.
5. Ứng dụng
 • RDBMS: RDBMS thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu tính toán phức tạp và truy vấn đa dạng như hệ thống quản lý thông tin khách hàng (CRM), hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) và hệ thống quản lý dữ liệu doanh nghiệp (ERP).
 • HBase: HBase thích hợp cho các ứng dụng có yêu cầu về việc lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn, như hệ thống xử lý log, hệ thống theo dõi thời gian thực và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn.
6. Tính linh hoạt
 • RDBMS có tính linh hoạt (flexibility) thấp hơn so với HBase, vì cấu trúc dữ liệu quan hệ không thể thay đổi dễ dàng. Việc thay đổi cấu trúc dữ liệu thường đòi hỏi các thao tác phức tạp như cập nhật (update) hoặc thay đổi kiểu dữ liệu.
 • HBase có tính linh hoạt cao hơn so với RDBMS, vì cấu trúc dữ liệu có thể thay đổi dễ dàng. Việc thêm hoặc xóa các cột hay hàng trong HBase đều được thực hiện một cách linh hoạt.

Tóm lại, RDBMS và HBase có những đặc điểm và ứng dụng riêng biệt. RDBMS thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính toán phức tạp và truy vấn đa dạng, trong khi HBase là lựa chọn tốt cho việc xử lý dữ liệu lớn và việc truy xuất nhanh chóng trên quy mô lớn.

HBase được thiết kế để xử lý các tập dữ liệu lớn và có khả năng mở rộng tuyến tính, trong khi RDBMS không được thiết kế để xử lý các tập dữ liệu lớn và không có khả năng mở rộng tuyến tính. RDBMS có tính nhất quán cao hơn so với HBase, trong khi HBase có tính linh hoạt cao hơn so với RDBMS.