Skip to main content

HBase - Scan table

Để quét dữ liệu trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh scan.

hbase.png

Lệnh scan cho phép bạn lấy danh sách các hàng và cột trong bảng của bạn. Để sử dụng lệnh scan, bạn chỉ cần nhập lệnh sau trong HBase shell:

scan 'ten_bang'

Trong đó, ten_bang là tên của bảng bạn muốn quét. Lệnh này sẽ liệt kê tất cả các hàng và cột trong bảng của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn bổ sung để hạn chế kết quả của lệnh scan. Ví dụ, để chỉ lấy các hàng từ hàng 1 đến hàng 10 trong bảng user_table, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

scan 'user_table', {STARTROW => '1', ENDROW => '10'}

Lệnh này sẽ chỉ liệt kê các hàng từ hàng 1 đến hàng 10 trong bảng user_table.

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn khác để hạn chế kết quả của lệnh scan, bao gồm các tùy chọn cho số cột trả về, số hàng trả về, v.v.

Với lệnh scan, bạn có thể lấy danh sách các hàng và cột trong bảng của bạn để có cái nhìn tổng quan về dữ liệu của bạn. Điều này giúp bạn đưa ra các quyết định về cách tổ chức và truy xuất dữ liệu của mình trong HBase.