Skip to main content

HBase - Disabling table

Để tạm dừng một bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh disable trong HBase shell. Lệnh này cho phép bạn tạm dừng bảng và ngăn chặn các hoạt động ghi mới vào bảng. Tuy nhiên, dữ liệu trong bảng vẫn được lưu trữ và có thể được truy cập.

hbase.png

Để sử dụng lệnh disable, bạn chỉ cần nhập lệnh sau trong HBase shell:

disable 'ten_bang'

Trong đó, ten_bang là tên của bảng mà bạn muốn tạm dừng. Lệnh này sẽ ngay lập tức tạm dừng bảng và ngăn chặn các hoạt động ghi mới vào bảng.

Khi bảng đã bị tạm dừng, bạn có thể thực hiện một số thao tác khác như sửa đổi cấu trúc của bảng hoặc sao chép dữ liệu từ bảng này sang bảng khác.