Skip to main content

HBase - Read data

Để đọc dữ liệu trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh get. Lệnh get cho phép bạn lấy giá trị của một cột cụ thể trong hàng của bảng của bạn. Để sử dụng lệnh get, bạn cần chỉ định tên bảng, tên hàng và tên cột.

hbase.png

Cú pháp của lệnh get như sau:

get 'ten_bang', 'hang_key', 'ten_cot'

Trong đó:

  • ten_bang là tên của bảng bạn muốn lấy dữ liệu.
  • hang_key là khóa của hàng bạn muốn lấy dữ liệu.
  • ten_cot là tên của cột bạn muốn lấy dữ liệu.

Ví dụ, để lấy giá trị của cột age cho hàng 1 trong bảng user_table, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

get 'user_table', '1', 'info:age'

Lệnh này sẽ trả về giá trị của cột age cho hàng 1 trong bảng user_table.

Nếu bạn muốn lấy nhiều giá trị cho cùng một hàng, bạn có thể sử dụng nhiều lệnh get khác nhau. Ví dụ, để lấy giá trị của cột age và giá trị của cột name cho hàng 1 trong bảng user_table, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

get 'user_table', '1', 'info:age'
get 'user_table', '1', 'info:name'

Lệnh này sẽ trả về giá trị của cột age và giá trị của cột name cho hàng 1 trong bảng user_table.

Với lệnh get, bạn có thể lấy bất kỳ giá trị nào cho bất kỳ hàng hoặc cột nào trong bảng của bạn. Điều này giúp bạn tạo ra một bảng linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của bạn.