Skip to main content

HBase - Truncate table

Trong HBase, khi bạn muốn xóa toàn bộ dữ liệu trong một bảng, không có lệnh truncate để làm điều này. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng lệnh disable để tạm ngừng bảng và sau đó sử dụng lệnh deleteall để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng đó. Sau khi đã xóa toàn bộ dữ liệu, bạn có thể kích hoạt lại bảng.

hbase.png

Để tạm ngừng bảng, bạn có thể sử dụng lệnh disable như sau:

disable 'ten_bang'

Ở đây, ten_bang là tên của bảng bạn muốn tạm ngừng.

Sau khi tạm ngừng bảng, bạn có thể sử dụng lệnh deleteall để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng. Lệnh deleteall sẽ xóa tất cả các cột và hàng trong bảng của bạn. Ví dụ:

deleteall 'ten_bang'

Lệnh này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng ten_bang.

Cuối cùng, để kích hoạt lại bảng, bạn có thể sử dụng lệnh enable như sau:

enable 'ten_bang'

Lệnh này sẽ kích hoạt lại bảng ten_bang.

Lưu ý rằng khi sử dụng lệnh deleteall, toàn bộ dữ liệu trong bảng sẽ bị xóa mà không thể khôi phục lại. Do đó, bạn cần chắc chắn rằng bạn đã sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi sử dụng lệnh này.