Skip to main content

HBase - Update data

Để cập nhật dữ liệu trong bảng HBase, bạn có thể sử dụng lệnh put. Lệnh put cho phép bạn cập nhật một giá trị mới vào một hàng cụ thể trong bảng của bạn.

hbase.png

Để sử dụng lệnh put, bạn cần chỉ định tên bảng, tên hàng, tên cột và giá trị bạn muốn cập nhật.

Cú pháp của lệnh put như sau:

put 'ten_bang', 'hang_key', 'ten_cot', 'gia_tri'

Trong đó:

  • ten_bang là tên của bảng bạn muốn cập nhật dữ liệu.
  • hang_key là khóa của hàng bạn muốn cập nhật dữ liệu.
  • ten_cot là tên của cột bạn muốn cập nhật.
  • gia_tri là giá trị bạn muốn cập nhật.

Ví dụ, để cập nhật giá trị của cột age thành 35 cho hàng 1 trong bảng user_table, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

put 'user_table', '1', 'info:age', '35'

Lệnh này sẽ cập nhật giá trị của cột age thành 35 cho hàng 1 trong bảng user_table.

Nếu bạn muốn cập nhật nhiều giá trị cho cùng một hàng, bạn có thể sử dụng nhiều lệnh put khác nhau. Ví dụ, để cập nhật giá trị của cột age thành 35 và giá trị của cột name thành John cho hàng 1 trong bảng user_table, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

put 'user_table', '1', 'info:age', '35'
put 'user_table', '1', 'info:name', 'John'

Lệnh này sẽ cập nhật giá trị của cột age thành 35 và giá trị của cột name thành John cho hàng 1 trong bảng user_table.

Với lệnh put, bạn có thể cập nhật bất kỳ giá trị nào cho bất kỳ hàng hoặc cột nào trong bảng của bạn. Điều này giúp bạn tạo ra một bảng linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của bạn.