Skip to main content

HBase - Put data

Để thêm dữ liệu vào bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh put. Lệnh put cho phép bạn thêm một giá trị mới vào một hàng cụ thể trong bảng của bạn. Để sử dụng lệnh put, bạn cần chỉ định tên bảng, tên hàng, tên cột và giá trị bạn muốn thêm vào.

hbase.png

Cú pháp của lệnh put như sau:

put 'table_name', 'row_key', 'column_family:column_name', 'value'

Trong đó:

  • table_name là tên của bảng bạn muốn thêm dữ liệu vào.
  • row_key là khóa của hàng bạn muốn thêm dữ liệu vào.
  • column_family là tên của gia đình cột chứa cột bạn muốn thêm.
  • column_name là tên của cột bạn muốn thêm.
  • value là giá trị bạn muốn thêm.

Ví dụ, để thêm một giá trị John vào hàng 1 của bảng user_table trong cột info:name, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

put 'user_table', '1', 'info:name', 'John'

Lệnh này sẽ thêm giá trị John vào hàng 1 của bảng user_table trong cột info:name.

Bạn cũng có thể thêm nhiều giá trị cho cùng một hàng bằng cách sử dụng nhiều lệnh put khác nhau. Ví dụ, để thêm giá trị 30 vào cột info:age của hàng 1 trong bảng user_table, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

put 'user_table', '1', 'info:age', '30'

Lệnh này sẽ thêm giá trị 30 vào cột info:age của hàng 1 trong bảng user_table.

Với lệnh put, bạn có thể thêm bất kỳ giá trị nào cho bất kỳ hàng hoặc cột nào trong bảng của bạn. Điều này giúp bạn tạo ra một bảng linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của bạn.