Skip to main content

HBase - Enabling table

Để kích hoạt lại một bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh enable trong HBase shell. Lệnh này cho phép bạn kích hoạt lại bảng và cho phép các hoạt động ghi mới vào bảng.

hbase.png

Để sử dụng lệnh enable, bạn chỉ cần nhập lệnh sau trong HBase shell:

enable 'ten_bang'

Trong đó, ten_bang là tên của bảng mà bạn muốn kích hoạt lại. Lệnh này sẽ kích hoạt lại bảng và cho phép các hoạt động ghi mới vào bảng.