Skip to main content

HBase - Create table

Trong HBase, để tạo một bảng mới, bạn sử dụng lệnh create. Bảng trong HBase được định nghĩa bởi tên bảng và danh sách các cột. Các cột trong HBase được xác định bởi tên cột và các thuộc tính của cột đó.

hbase.png

Ví dụ, để tạo bảng mới với tên là mytable và hai cột là col1col2, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

create 'mytable', 'col1', 'col2'

Khi bạn tạo một bảng mới, HBase sẽ tự động tạo một số cột thông tin, bao gồm rowkey, column family, và column qualifier. Dữ liệu trong HBase được tổ chức thành các hàng, mỗi hàng có một rowkey duy nhất để xác định hàng đó. Mỗi hàng có thể chứa nhiều cột, được phân loại thành các column family. Mỗi column family có thể chứa nhiều column qualifier, là các cột còn lại.

Sau khi bạn đã tạo bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh put để thêm dữ liệu vào bảng. Ví dụ, để thêm một giá trị vào hàng row1 của bảng mytable, trong cột col1, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

put 'mytable', 'row1', 'col1', 'value1'

Lệnh này sẽ thêm giá trị value1 vào hàng row1 của bảng mytable, trong cột col1. Bạn có thể thêm nhiều giá trị vào cùng một hàng bằng cách sử dụng nhiều lệnh put khác nhau.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng lệnh scan để truy vấn và lấy dữ liệu từ bảng. Lệnh này cho phép bạn duyệt qua tất cả các hàng trong bảng và lấy dữ liệu từ mỗi cột. Ví dụ, để lấy tất cả dữ liệu từ bảng mytable, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

scan 'mytable'

Lệnh này sẽ trả về tất cả dữ liệu trong bảng mytable. Bạn có thể sử dụng các tham số khác của lệnh scan để lọc và sắp xếp dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau.

Đó là một số khái niệm cơ bản về cách tạo bảng và thêm dữ liệu vào bảng trong HBase. HBase cung cấp nhiều lệnh và tính năng khác để quản lý và truy vấn dữ liệu, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.