Skip to main content

HBase - Security Grant, Revoke, User_Permission

Trong HBase, bạn có thể sử dụng tính năng phân quyền để kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu. Tính năng này cho phép bạn xác định các quyền truy cập cho người dùng hoặc nhóm người dùng và giới hạn truy cập của họ vào bảng hoặc nhóm cột cụ thể.

hbase.png

Để sử dụng tính năng phân quyền trong HBase, bạn cần kích hoạt tính năng này trên máy chủ HBase của mình. Sau đó, bạn có thể sử dụng lệnh grant để cấp quyền truy cập cho người dùng hoặc nhóm người dùng. Ví dụ, để cấp quyền truy cập cho người dùng có tên là user1 vào bảng user_table, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

grant 'user1', 'RWC', 'user_table'

Trong đó, RWC là quyền truy cập được cấp cho người dùng. Bạn có thể sử dụng các ký tự sau để xác định quyền truy cập của người dùng:

  • R: Đọc dữ liệu
  • W: Ghi dữ liệu
  • C: Tạo, xóa hoặc sửa chữa cột gia đình
  • A: Thêm hoặc xóa cột gia đình

Bạn cũng có thể sử dụng các ký tự sau để xác định quyền truy cập của người dùng cho tất cả các bảng:

  • @: Quyền truy cập toàn bộ hệ thống

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng lệnh revoke để thu hồi quyền truy cập của người dùng hoặc nhóm người dùng. Ví dụ, để thu hồi quyền truy cập của người dùng có tên là user1 vào bảng user_table, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

revoke 'user1', 'user_table'

Để xem danh sách quyền truy cập hiện có cho người dùng hoặc nhóm người dùng, bạn có thể sử dụng lệnh user_permission. Ví dụ, để xem danh sách quyền truy cập hiện có cho người dùng có tên là user1, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

user_permission 'user1'

Tính năng phân quyền trong HBase giúp bạn kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu của mình và đảm bảo rằng chỉ những người dùng được cấp quyền mới có thể truy cập vào dữ liệu.