Skip to main content

Spark - SparkSession

Spark session: Đại diện cho khả năng tương tác với executors trong 1 chương trình. Spark session chính là entry point của mọi chương trình Spark. Từ SparkSession, có thể tạo RDD/ DataFrame/ DataSet, thực thi SQL… từ đó thực thi tính toán phân tán.

sparksession.jpeg

Spark Session bao gồm tất cả các API context có sẵn như:

 • Spark Context
 • SQL Context
 • Streaming Context
 • Hive Context
Khởi tạo SparkSession trong Spark-shell

Mặc định, Spark shell cung cấp một spark object, có thể sử dụng để khởi tạo các biến:

scala> val sqlcontext = spark.sqlContext
Khởi tạo SparkSession trong chương trình Scala

Để khởi tạo SparkSession trong Scala hoặc Python, bạn cần sử dụng phương thức builder() và getOrCreate():

val spark = SparkSession.builder()
   .master("local[1]")
   .appName("Laptrinh.vn")
   .getOrCreate();

master() - Nếu bạn đang chạy trên cluster, bạn cần sử dụng master name như một đối số của master(), thông thường nó là yarn hoặc mesos

 • Sử dụng local[x] khi chạy ở chế độ standalone, x (số int > 0) - là số partition được tạo khi sử dụng RDD, DataFrame, and Dataset. Lý tưởng nhất, x là số CPU core bạn có.

appName() - Tên của application.

getOrCreate() - Return a SparkSession object nếu đã tồn tại, ngược lại sẽ tạo mới.

SparkSesssion Method
STT Method Mô tả
1 version Return Spark version
2 builder Khởi tạo new SparkSession
3 createDataFrame Khởi tạo DataFrame từ collection và RDD
4 createDataset Khởi tạo Dataset từ DataFrame, Collection và RDD
5 emptyDataFrame Khởi tạo một empty DataFrame
6 emptyDataset Khởi tạo một empty Dataset
7 getActiveSession Return một active SparkSession
8 implicits Truy cập một nested Scala object
9 read Trả về một thể hiện của lớp DataFrameReader, được sử dụng để đọc các bản ghi từ csv, parquet, avro và các định dạng tệp khác vào DataFrame.
10 readStream Trả về một thể hiện của lớp DataStreamReader, nó được sử dụng để đọc dữ liệu truyền trực tuyến, có thể được sử dụng để đọc dữ liệu truyền trực tuyến vào DataFrame.
11 sparkContext Trả về một SparkContext.
12 sql Trả về DataFrame sau khi thực thi SQL được đề cập.
13 sqlContext Trả về SQLContext.
14 stop Dừng SparkContext hiện tại.
15 table Trả về DataFrame của một bảng hoặc dạng xem.
16 udf Tạo một UDF Spark để sử dụng nó trên DataFrame, Dataset và SQL.