Skip to main content

Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra

Với bài toán tìm đường đi ngắn nhất, chúng ta có một số thuật toán nổi tiếng giải quyết nó như: Dijkstra hay Floyd.

Thuật toán Dijkstra có 2 loại là:

 • Tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đỉnh nguồn tới 1 đỉnh đích.
 • Tìm đường đi ngắn nhất từ 1 đỉnh nguồn tới các đỉnh còn lại của đồ thị.

Dưới đây là code minh họa cho loại thứ 1 của thuật toán Dijkstra.

#include<iostream>

#include<conio.h>

using namespace std;

#define MAX 50

#define TRUE 1

#define FALSE 0

#define VOCUNG 10000000

int n; //số đỉnh của đồ thị.

int s; //đỉnh đầu.

int t; //đỉnh cuối

char chon;

int truoc[MAX]; //mảng đánh dấu đường đi.

int d[MAX]; //mảng đánh dấu khoảng cách.

int Matrix[MAX][MAX]; //ma trận trọng số

int chuaxet[MAX]; //mảng đánh dấu đỉnh đã được gán nhãn.

void Init(void) {

 freopen("DIJKSTRA.IN", "r", stdin);

 cin >> n;

 cout << "So dinh : " << n << endl;

 cin >> s >> t; //nhập đỉnh đầu và đỉnh cuối của đồ thị.

 //nhập ma trận của đồ thị.

 for (int i = 1; i <= n; i++) {

  for (int j = 1; j <= n; j++) {

   cin >> Matrix[i][j];

   if (Matrix[i][j] == 0) Matrix[i][j] = VOCUNG;

  }

 }

}

void Result(void) {

 cout << "Duong di ngan nhat tu " << (char)(s + 'A' - 1) << " den " << (char)(t + 'A' - 1) << " la" << endl;

 cout << (char)(t + 'A' - 1) << "<="; //in đỉnh cuối dưới dạng char.

 int i = truoc[t];

 while (i != s) {

  cout << (char)(i + 'A' - 1) << "<="; //in ra kết quả dưới dạng char.

  i = truoc[i];

 }

 cout << (char)(s + 'A' - 1); //in đỉnh đầu dưới dạng char.

 cout << endl << "Do dai duong di la : " << d[t];

}

void Dijkstra(void) {

 int u, minp;

 //khởi tạo nhãn tạm thời cho các đỉnh.

 for (int v = 1; v <= n; v++) {

  d[v] = Matrix[s][v];

  truoc[v] = s;

  chuaxet[v] = FALSE;

 }

 truoc[s] = 0;

 d[s] = 0;

 chuaxet[s] = TRUE;

 //bươc lặp

 while (!chuaxet[t]) {

  minp = VOCUNG;

  //tìm đỉnh u sao cho d[u] là nhỏ nhất

  for (int v = 1; v <= n; v++) {

   if ((!chuaxet[v]) && (minp > d[v])) {

    u = v;

    minp = d[v];

   }

  }

  chuaxet[u] = TRUE; // u la dinh co nhan tam thoi nho nhat

  if (!chuaxet[t]) {

   //gán nhãn lại cho các đỉnh.

   for (int v = 1; v <= n; v++) {

    if ((!chuaxet[v]) && (d[u] + Matrix[u][v] < d[v])) {

     d[v] = d[u] + Matrix[u][v];

     truoc[v] = u;

    }

   }

  }

 }

}

void main(void) {

 Init();

 Dijkstra();

 Result();

 getch();

}

Input:

9
1 9
0 6 5 0 8 0 0 0 0
6 0 4 0 0 7 0 0 0
5 4 0 4 0 0 0 0 0
0 0 4 0 4 0 6 0 0
8 0 0 4 0 0 0 6 0
0 7 0 0 0 0 5 0 6
0 0 0 6 0 5 0 4 3
0 0 0 0 6 0 4 0 5
0 0 0 0 0 6 3 5 0

dinh nghia.

1 tuong ung voi dinh A
2 tuong ung voi dinh B
3 tuong ung voi dinh C
4 tuong ung voi dinh D
5 tuong ung voi dinh E
6 tuong ung voi dinh F
7 tuong ung voi dinh G
8 tuong ung voi dinh H
9 tuong ung voi dinh I

Output:

So dinh: 9

Duong di ngan nhat tu A den I la

I<=G<=D<=C<=A

Do dai duong di la: 18