Skip to main content

Thuật toán tìm kiếm nhị phân (Binary search)

Thuật toán Tìm kiếm nhị phân (Binary Search) là một thuật toán cao cấp hơn tìm kiếm tuần tự.

Đối với các dãy số lớn, thuật toán này tốt hơn hẳn so với các thuật toán tìm kiếm khác. Nhưng nó đòi hỏi dãy số phải được sắp xếp từ trước.

Tuy thuật toán binary search có ưu điểm là tìm kiếm nhanh, nhưng cũng có nhược điểm là nếu danh sách bị thay đổi, danh sách đó phải được sắp xếp lại trước khi tiến hành tìm kiếm tiếp. Và thao tác này thường tốn thời gian.

thuat-toan-tim-kiem-nhi-phan-binary-search.webp

Minh họa cho thuật toán tìm kiếm nhị phân, chúng ta cùng làm bài toán sau: Tìm vị trí phần tử có giá trị là 23 trong một mảng A[2,5,8,12,16,23,38,56,72,91] đã được sắp xếp.

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
// A recursive binary search function. It returns 
// location of x in given array arr[l..r] is present, 
// otherwise -1 
int binarySearch(int arr[], int l, int r, int x) 
{ 
  if (r >= l) { 
    int mid = l + (r - l) / 2; 
 
    // If the element is present at the middle 
    // itself 
    if (arr[mid] == x) 
      return mid; 
 
    // If element is smaller than mid, then 
    // it can only be present in left subarray 
    if (arr[mid] > x) 
      return binarySearch(arr, l, mid - 1, x); 
 
    // Else the element can only be present 
    // in right subarray 
    return binarySearch(arr, mid + 1, r, x); 
  } 
 
  // We reach here when element is not 
  // present in array 
  return -1; 
} 
 
int main(void) 
{ 
  int arr[] = { 2, 3, 4, 10, 40 }; 
  int x = 10; 
  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); 
  int result = binarySearch(arr, 0, n - 1, x); 
  (result == -1) ? cout << "Element is not present in array"
          : cout << "Element is present at index " << result; 
  return 0; 
}