Skip to main content

Thuật toán

Thuật toán là một tập các hướng dẫn nhằm thực hiện một công việc nào đó. Ðối với việc giải quyết một vấn đề - bài toán thì thuật toán có thể hiểu là một tập hữu hạn các hướng dẫn rõ ràng để người giải toán có thể theo đó mà giải quyết được vấn đề.

Thuật toán là gì

Thuật toán là một khái niệm cơ sở của Toán học và Tin học. Hiểu một cách đơn giản, thuật toán là ...

Các thuật toán cơ bản

Thuật toán Trong khoa học máy tính, thuật toán là một tập hợp các hướng dẫn hoặc quy trình được ...

Thuật giải Heuristic

Trong quá trình nghiên cứu giải quyết các vấn đề – bài toán, người ta đã đưa ra những nhận xét nh...

Phương pháp biểu diễn thuật toán

Có 3 phương pháp biểu diễn thuật toán: 1. Ngôn ngữ tự nhiên Trong cách biểu diễn thuật toán the...

Thuật toán quay lui

1. Khái niệm Thuật toán quay lui dùng để giải bài toán liệt kê các cấu hình. Mỗi cấu hình được x...

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort)

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) là thuật toán sắp xếp một mảng số bằng cách đổi chỗ 2 số...

Thuật toán sắp xếp chọn (Selection sort)

Thuật toán sắp xếp chọn (Selection sort) là thuật toán sắp xếp đơn giản nhất trong các thuật toán...

Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion sort)

Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion sort) là một trong số thuật toán sắp xếp đơn giản nhất trong c...

Thuật toán sắp xếp nhanh (Quick Sort)

Thuật toán Quick Sort được phát triển bởi C.A.R Đúng như tên gọi, thuật toán sắp xếp nhanh là mộ...

Thuật toán sắp xếp trộn (Merge sort)

Thuật toán sắp xếp trộn (Merge sort) là một thuật toán sắp xếp đệ quy được sử dụng rộng rãi trong...

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear search)

Tìm kiếm tuyến tính (Linear search) là một thuật toán đơn giản nhất trong các thuật toán tìm kiếm...

Thuật toán tìm kiếm nhị phân (Binary search)

Thuật toán Tìm kiếm nhị phân (Binary Search) là một thuật toán cao cấp hơn tìm kiếm tuần tự. Đối...

Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra

Với bài toán tìm đường đi ngắn nhất, chúng ta có một số thuật toán nổi tiếng giải quyết nó như: D...

Thuật toán Hashing

Hashing là một thuật toán giúp phân biệt giữa các khối dữ liệu với nhau. Ứng dụng nổi bật và quan...

Thuật toán đệ quy nhị phân (Binary recursive algorithm)

Thuật toán đệ quy nhị phân (Binary recursive algorithm) là một thuật toán sắp xếp đặc biệt được s...

Thuật toán đệ quy tuyến tính (Linear recursive algorithm)

Thuật toán đệ quy tuyến tính (Linear recursive algorithm) là một phương pháp tìm kiếm giá trị tro...

Thuật toán cây nhị phân tìm kiếm (BST)

Cây nhị phân tìm kiếm (BST) là một cấu trúc dữ liệu rất mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi trong cá...

Thuật toán cây đỏ đen (Red-black tree)

Cây đỏ đen (Red-black tree) là một cấu trúc dữ liệu dạng cây nhị phân tương tự như cây nhị phân t...

Thuật toán cây AVL

Cây AVL là một cấu trúc dữ liệu tương tự như cây đỏ đen, được thiết kế để giảm thiểu chi phí của ...

Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Dijkstra là một thuật toán tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến tất cả các đỉnh còn ...

Thuật toán Bellman-Ford

Thuật toán Bellman-Ford là một thuật toán tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến tất cả các đỉnh ...

Thuật toán Floyd-Warshall

Thuật toán Floyd-Warshall là một thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh trong...

Thuật toán Prim

Thuật toán Prim là một thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất trong đồ thị có trọng số. Thuật toán này...

Thuật toán Kruskal

Thuật toán Kruskal là một thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất trong đồ thị có trọng số. Thuật toán ...