Skip to main content

Hướng dẫn cài đặt Cassandra Cluster

Môi trường cài đặt Cassandra Cluster:

  • Centos 7
  • Java 8
1. Cài đặt JDK

Thực hiện tải phiên bản JDK 8 trên trang chủ của Oracle:

https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html

Thực hiện cài đặt JDK:

rpm -ivh jdk-8u211-linux-x64.rpm

Kiểm tra phiên bản JDK sau khi cài đặt:

$ java -version
java version "1.8.0_211"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_211-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.211-b12, mixed mode)
2. Cài đặt python 2.7
# yum install epel-release
# wget https://centos6.iuscommunity.org/ius-release.rpm
# rpm -Uvh ius-release*.rpm
# yum install python27
3. Cài đặt Cassandra

Thực hiện cài đặt Cassandra trên các node của hệ thống.

# vi /etc/yum.repos.d/cassandra.repo

[cassandra]
name=Apache Cassandra
baseurl=https://www.apache.org/dist/cassandra/redhat/311x/
gpgcheck=0
enabled = 1
repo_gpgcheck=0
gpgkey=https://www.apache.org/dist/Cassandra/KEYS
#  yum install cassandra

- Cấu hình cluster:

cluster_name: 'Cluster_Name'
seed_provider:

  - class_name: org.apache.cassandra.locator.SimpleSeedProvider
            parameters:
            - seeds: "<IP_LIST>"
listen_address: <IP_ADDRESS>
rpc_address: <IP_ADDRESS>
endpoint_snitch: GossipingPropertyFileSnitch
data_file_directories:
            - /data01/cassandra/data
commitlog_directory: /data01/cassandra/commitlog
saved_caches_directory: /data1/cassandra/saved_caches

- Start Cassandra:

#  service cassandra start

- Thiết lập tự chạy khi khởi động hệ điều hành:

#  service cassandra on