Skip to main content

Snitch trong Cassandra

Snitch là protocol sử dụng để mapping IP với Racks và Datacenter, áp dụng các snitches khác nhau thì dữ liệu sẽ được lưu trữ tại các điểm khác nhau trên cluster, snitches giúp ta thiết kế sơ đồ để lưu trữ dữ liệu (sơ đồ mạng máy tính).

Tất cả các nodes trong một cluster thì được áp dụng cùng một snitch, nếu muốn thay đổi snitch cho cluster thì sửa đổi tên snitch cần áp dụng trong file cấu hình và sau đó restart toàn bộ cluster.

Thông tin cấu hình snitches được lưu trong file cassandra.yaml. Các snitches được sử dụng trong Cassandra: SimpleSnitch. Lợi thế của sử dụng SimpleSnitch là không cần hiểu sâu về cách cài đặt, cấu hình Cassandra, SimpleSnitch không đòi hỏi các thông tin về thiết lập data center or rack. Áp dụng loại Snitch này tốt khi triển khai Cassandra trên một máy đơn lẻ, khi thiết lập SimpleSnitch cần thiết lập replication_factor = # đối với strategy_options:

CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS demo WITH REPLICATION = { 'class' : 'SimpleStrategy', 'replication_factor' : # };

Ngoài ra còn có các kiểu snitches dưới đây:

  • Dynamic Snitching
  • RackInferringSnitch
  • PropertyFileSnitch
  • GossipingPropertyFileSnitch
  • Ec2Snitch
  • Ec2MultiRegionSnitch
  • GoogleCloudSnitch
  • CloudstackSnitch