Skip to main content

Cassandra

Apache Cassandra là cơ sở dữ liệu dạng cột (column family) được phát triển bởi Facebook trong năm 2008, sau khi trở thành sản phẩm của Facebook trong một thời gian ngắn, Cassandra trở thành dự án open source tại Google code vào tháng 7 năm 2008. Tháng 3 năm 2009, Cassandra trở thành dự án tiềm năng của tổ chức Apache và không lâu sau, vào tháng 2 năm 2010 Cassandra đã trở thành một trong những project nổi bật nhất của Apache.

Cassandra Basics

Giới thiệu Apache Cassandra

Apache Cassandra là cơ sở dữ liệu dạng cột (column family) được phát triển bởi Facebook trong năm...

Kiến trúc Cassandra

Thiết kế của Cassandra là thiết kế phân tán dựa trên kiến trúc mạng ngang hàng (Peer - to - Peer)...

Mô hình dữ liệu trong Cassandra

Mô hình dữ liệu Cassandra tuân theo quy tắc hệ thống cột (column family): Column family: là một...

Giao thức Gossip trong Cassandra

Mỗi khi cụm Cassandra bổ sung hoặc loại bỏ một node ra khỏi cụm, dữ liệu trong cụm sẽ phải được p...

Phân tán dữ liệu trong Cassandra

Cassandra sử dụng cơ chế hàm băm nhất quán phân tán (Distributed consistent hashing) để tổ chức c...

Snitch trong Cassandra

Snitch là protocol sử dụng để mapping IP với Racks và Datacenter, áp dụng các snitches khác nhau ...

Virtual node - Node ảo trong Cassandra

Để giải quyết vấn đề tái cân bằng lại cụm, Cassandra đề ra một giải pháp đó là sử dụng node ảo. N...

Partitioning trong Cassandra

Partitioning là việc bạn quyết định việc dữ liệu được phân tán như thế nào trên các node trong cl...

Replication dữ liệu trong Cassandra

Để đảm bảo tính sẵn sàng và liên tục trong Cassandra, mỗi đối tượng dữ liệu có thể được nhân bản ...

Quản lý và truy xuất dữ liệu trong Cassandra

1. Ghi dữ liệu trong Cassandra Cassandra được tối ưu để việc ghi dữ liệu luôn có sự sẵn sàng cao...

So sánh và đánh giá Cassandra và HBase

Cassandra và HBase là cơ sở dữ liệu phổ biến thuộc loại Column family. 1. Giống nhau ...

Hướng dẫn cài đặt Cassandra Cluster

Môi trường cài đặt Cassandra Cluster: Centos 7 Java 8 1. Cài đặt JDK Thực hiện tải phiên bả...