Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

343 total results found

Java Arrays - Mảng trong Java

Java Java Core

Khái niệm Java cung cấp cấu trúc dữ liệu, gọi là mảng (array), để lưu trữ các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Mảng được sử dụng để lưu trữ bộ sưu tập dữ liệu, nhưng người ta thường biết đến mảng lưu trữ các phần tử có cùng kiểu dữ liệu nhiều hơn. Thay vì khai ...

Biến trong C++

C++ Tutorial

Khái niệm Trong lập trình, biến (variable) là tên của một vùng trong bộ nhớ RAM, được sử dụng để lưu trữ thông tin. Bạn có thể gán thông tin cho một biến, và có thể lấy thông tin đó ra để sử dụng. Khi một biến được khai báo, một vùng trong bộ nhớ sẽ dành cho ...

Cấu trúc lựa chọn switch trong C++

C++ Tutorial

Mục đích của switch là kiểm tra một vài giá trị hằng cho một biểu thức, tương tự với những gì chúng ta làm ở đầu bài này khi liên kết một vài lệnh if và else if với nhau. Dạng thức của nó như sau: switch (expression) { case constant1: block of instructio...

Lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy trong C++

C++ Tutorial

1. break Sử dụng break chúng ta có thể thoát khỏi vòng lặp ngay cả khi điều kiện để nó kết thúc chưa được thoả mãn. Lệnh này có thể được dùng để kết thúc một vòng lặp không xác định hay buộc nó phải kết thúc giữa chừng thay vì kết thúc một cách bình thường. V...

Cấu trúc lặp trong C++

C++ Tutorial

Mục đích của các vòng lặp là lặp lại một thao tác với một số lần nhất định hoặc trong khi một điều kiện nào đó còn thoả mãn. 1. Vòng lặp while Dạng của nó như sau: while (expression) statement và chức năng của nó đơn giản chỉ là lặp lại statement khi điều ...

Cấu trúc điều kiện trong C++

C++ Tutorial

Cấu trúc này được dùng khi một lệnh hay một khối lệnh chỉ được thực hiện khi một điều kiện nào đó thoả mãn. Dạng của nó như sau: if (condition) statement trong đó condition là biểu thức sẽ được tính toán. Nếu điều kiện đó là true, statement được thực hiện. N...

Cấu trúc điều khiển trong C++

C++ Tutorial

Một chương trình thường không chỉ bao gồm các lệnh tuần tự nối tiếp nhau. Trong quá trình chạy nó có thể rẽ nhánh hay lặp lại một đoạn mã nào đó. Để làm điều này chúng ta sử dụng các cấu trúc điều khiển. Cùng với việc giới thiệu các cấu trúc điều khiển chúng ...

Toán tử trong C++

C++ Tutorial

Trong C++, để thao tác với chúng ta sử dụng các toán tử, đó là các từ khoá và các dấu không có trong bảng chữ cái nhưng lại có trên hầu hết các bàn phím trên thế giới. Hiểu biết về chúng là rất quan trọng vì đây là một trong những thành phần cơ bản của ngôn ng...

Hằng trong C++

C++ Tutorial

Khái niệm - Hằng là đại lượng có giá trị thuộc một kiểu dữ liệu nhất định, nhưng giá trị của hằng không thể thay đổi trong thời gian tồn tại của nó. Nói cách khác là khi ta khởi tạo ra biến hằng thì giá trị của biến đó sẽ không được thay đổi trong suốt chương...

Kiểu dữ liệu trong C++

C++ Tutorial

Trong ngôn ngữ lập trình C/C++ gồm có 4 kiểu dữ liệu cơ sở do ngôn ngữ lâp trình mặc định sẵn cho người lập trình sử dụng. Tên kiểu dữ liệu phải được viết thường, không được phép viết in hoa. + Kiểu kí tự:  char. + Kiểu số nguyên:  int , short, long .. + Ki...

Java Features Overview

Java Java Features

Dưới đây là lịch sử nâng cấp và các tính năng nổi bật qua từng phiên bản Java Java 12 Features Release Date: 19/03/2019 Java 12 là phiên bản mới nhất của JDK. Cùng tìm hiểu những tính năng và nâng cấp mới nhất. Collectors.teeing() in Stream API String ...

Chú thích trong chương trình C++

C++ Tutorial

Các chú thích được các lập trình viên sử dụng để ghi chú hay mô tả trong các phần của chương trình. Trong C++ có hai cách để chú thích  // Chú thích theo dòng /* Chú thích theo khối */ Chú thích theo dòng bắt đầu từ cặp dấu xổ (//) cho đến cuối dòng. Chú th...

Cấu trúc của chương trình C++

C++ Tutorial

Chương trình đầu tiên // my first program in C++ #include <iostream.h> int main () { cout << "Hello World!"; return 0; } Kết quả Hello World! Mô tả Chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hầu hết những người học nghề ...

Java 8 - Repeating annotation

Java Java Features

Annotations support từ khi được giới thiệu trong phiên bản Java 5, tính năng này đã trở thành một tính năng hữu ích và được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, hạn chế của việc sử dụng annotatioin này là các annotation có thể không được khai báo nhiều hơn một lần cù...

Java 8 - Method reference

Java Java Features

Phương thức tham chiếu cung cấp các cú pháp (syntax) hữu ích để truy cập trực tiếp tới các phương thức hoặc hàm dựng đã tồn tại của các lớp hoặc đối tượng trong Java. Với sự kết hợp của Lambda expression, phương thức tham chiếu làm cho cấu trúc ngôn ngữ trông ...

Java 8 - Default method & Static method

Java Java Features

1. Giới thiệu Một trong những thay đổi lớn nhất trong Java 8 là khái niệm về interface. Như chúng ta đã biết từ Java 7 trở về trước, interface chỉ cho phép chúng ta khai báo các phương thức bên trong nó. Nhưng trong Java 8 chúng ta sẽ có thêm 2 khái niệm mới ...

Java 8 - Functional Interface

Java Java Features

Functional Interface là một interface có một phương thức abstract, nó cũng có thể được gọi là Single Abstract Interface (SAM) một cụm từ đôi khi chúng ta bắt gặp. @FunctionalInterface annotation được thêm vào để chúng ta đánh dấu interface đó là functional in...

Java 8 - Lambda expression

Java Java Features

1. Giới thiệu Lambda Lamda là một hàm không có tên (unamed function) với các tham số (parameters) và nội dung thực thi (body). Nội dung thực thi của Lamda expression có thể là 1 khối lệnh hoặc 1 biểu thức. Dấu “->” tách biệt các tham số và nội dung thực th...

Java Keywords - Các từ khóa trong Java

Java Java Core

Keywords (Từ khóa) là những từ đã được định nghĩa cho trình biên dịch Java. Chúng có ý nghĩa đặc biệt cho trình biên dịch. Từ khóa Java phải có trong thông tin của bạn vì bạn không thể sử dụng chúng làm biến, lớp hoặc tên phương thức. Bạn không thể sử dụng từ...

Hàm trong C++

C++ Tutorial

Hàm là một khối lệnh được thực hiện khi nó được gọi từ một điểm khác của chương trình. Dạng thức của nó như sau: type name ( argument1, argument2, ...) { statement } trong đó: type là kiểu dữ liệu được trả về của hàm name là tên gọi của hàm. argum...