Skip to main content

HBase

HBase là một cơ sở dữ liệu phân tán không quan hệ mã nguồn mở được mô phỏng theo Bigtable của Google và được viết bằng Java. Nó được phát triển như một phần của dự án Apache Hadoop của Apache Software Foundation và chạy trên HDFS hoặc Alluxio, cung cấp các khả năng giống như Bigtable cho Hadoop.

Giới thiệu về HBase

HBase là một cơ sở dữ liệu phân tán mã nguồn mở xây dựng dựa trên kiến trúc Hadoop. Nó được thiết...

So sánh HBase và RDBMS

HBase và RDBMS (Relational Database Management System) là hai loại cơ sở dữ liệu có những đặc điể...

Kiến trúc của HBase

HBase là một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán và có khả năng mở rộng tuyến tính. HBase được thiết ...

Hướng dẫn cài đặt HBase trên Centos

Để cài đặt HBase trên CentOS, bạn cần làm theo các bước sau: - Cài đặt Java: sudo yum install...

HBase Shell

HBase cung cấp một giao diện dòng lệnh (HBase shell) cho phép bạn truy cập và thao tác với dữ liệ...

HBase - Create table

Trong HBase, để tạo một bảng mới, bạn sử dụng lệnh create. Bảng trong HBase được định nghĩa bởi t...

HBase - Listing tables

Để liệt kê các bảng hiện có trong HBase, bạn có thể sử dụng HBase Shell và thực hiện các bước sau...

HBase - Disabling table

Để tạm dừng một bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh disable trong HBase shell. Lệnh này cho...

HBase - Enabling table

Để kích hoạt lại một bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh enable trong HBase shell. Lệnh này...

HBase - Describe table

Để mô tả các thuộc tính của một bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh describe trong HBase sh...

HBase - Alter table

Để sửa đổi cấu trúc của một bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh alter trong HBase shell. Lệ...

HBase - Drop table

Để xóa một bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh disable để tạm dừng bảng trước khi xóa. Sau ...

HBase - Put data

Để thêm dữ liệu vào bảng trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh put. Lệnh put cho phép bạn thêm một...

HBase - Update data

Để cập nhật dữ liệu trong bảng HBase, bạn có thể sử dụng lệnh put. Lệnh put cho phép bạn cập nhật...

HBase - Read data

Để đọc dữ liệu trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh get. Lệnh get cho phép bạn lấy giá trị của mộ...

HBase - Delete data

Để xóa dữ liệu trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh delete. Lệnh delete cho phép bạn xóa giá trị ...

HBase - Scan table

Để quét dữ liệu trong HBase, bạn có thể sử dụng lệnh scan. Lệnh scan cho phép bạn lấy danh sác...

HBase - Count table

Để đếm số hàng trong bảng HBase, bạn có thể sử dụng lệnh count. Lệnh count sẽ trả về số hàng t...

HBase - Truncate table

Trong HBase, khi bạn muốn xóa toàn bộ dữ liệu trong một bảng, không có lệnh truncate để làm điều ...

HBase - Security Grant, Revoke, User_Permission

Trong HBase, bạn có thể sử dụng tính năng phân quyền để kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu. Tín...