Skip to main content

MySQL - Connection

Để kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL bằng MySQL Binary, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Tải xuống và cài đặt MySQL Binary từ trang web chính thức của MySQL.

 2. Mở Command Prompt hoặc Terminal và nhập lệnh sau:

  mysql -h <hostname> -u <username> -p

  Trong đó:

  • <hostname> là địa chỉ hoặc tên miền của máy chủ MySQL.
  • <username> là tên người dùng của tài khoản MySQL.

  mysql là lệnh để kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL.

 3. Nhập mật khẩu cho tài khoản MySQL.

 4. Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể sử dụng các câu lệnh SQL để truy vấn cơ sở dữ liệu.