Skip to main content

MySQL - Sorting Results

mysql.jpg

Trong MySQL, câu lệnh SELECT có thể được sử dụng để sắp xếp dữ liệu trả về từ một bảng. Bạn có thể sử dụng từ khóa ORDER BY để sắp xếp các bản ghi dựa trên một hoặc nhiều cột cụ thể. Cú pháp sử dụng ORDER BY như sau:

SELECT cột1, cột2, ...
FROM tên_bảng
ORDER BY cột ASC|DESC;

Thay thế cột1, cột2, ... bằng danh sách các cột mà bạn muốn truy vấn. Tên_bảng là tên của bảng mà bạn muốn truy vấn. ASCDESC là từ khóa để chỉ định thứ tự sắp xếp. ASC là sắp xếp tăng dần và DESC là sắp xếp giảm dần. Nếu bạn không chỉ định thứ tự sắp xếp, mặc định là ASC.

Ví dụ, để sắp xếp các bản ghi trong bảng users theo tên theo thứ tự bảng chữ cái, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

SELECT * FROM users
ORDER BY name ASC;

Điều này sẽ trả về tất cả các bản ghi trong bảng users được sắp xếp theo tên theo thứ tự bảng chữ cái.

Một ví dụ khác là nếu bạn muốn sắp xếp các bản ghi trong bảng orders theo thời gian tạo đơn hàng từ mới nhất đến cũ nhất, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

SELECT * FROM orders
ORDER BY created_at DESC;

Điều này sẽ trả về tất cả các bản ghi trong bảng orders được sắp xếp theo thời gian tạo đơn hàng từ mới nhất đến cũ nhất.