Skip to main content

MySQL - Temporary Table

Trong MySQL, Temporary Table là bảng tạm thời được tạo ra trong bộ nhớ và sẽ tự động bị xóa khi kết thúc session hoặc khi kết thúc transaction. Temporary Table thường được sử dụng để lưu trữ tạm thời dữ liệu trong quá trình thực hiện các thao tác phức tạp trên các bảng khác.

mysql.jpg

Để tạo một Temporary Table trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh CREATE TEMPORARY TABLE. Dưới đây là một ví dụ về cách tạo một Temporary Table:

CREATE TEMPORARY TABLE temp_table (
  id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255)
);

Trong ví dụ này, temp_table là tên của Temporary Table được tạo ra, và bảng này có hai cột là idname.

Sau khi Temporary Table đã được tạo ra, bạn có thể thực hiện các thao tác trên bảng này bằng các câu lệnh SQL thông thường. Ví dụ:

INSERT INTO temp_table (id, name) VALUES (1, 'John');
INSERT INTO temp_table (id, name) VALUES (2, 'Jane');

SELECT * FROM temp_table;

Trong ví dụ này, chúng ta đã thêm hai bản ghi vào Temporary Table và sau đó truy vấn tất cả các bản ghi trong bảng.

Temporary Table là một công cụ mạnh mẽ trong MySQL để lưu trữ tạm thời dữ liệu khi thực hiện các thao tác phức tạp trên các bảng khác. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận khi sử dụng Temporary Table, vì chúng có thể làm chậm hiệu suất của các thao tác cơ sở dữ liệu và sử dụng quá nhiều bộ nhớ nếu không được sử dụng đúng cách.