Skip to main content

MySQL - Regex

Trong MySQL, biểu thức chính quy (regular expressions) có thể được sử dụng trong các truy vấn để phù hợp với các mẫu trong giá trị chuỗi. Toán tử REGEXP được sử dụng để thực hiện phù hợp biểu thức chính quy.

mysql.jpg

Dưới đây là một ví dụ về truy vấn sử dụng biểu thức chính quy:

SELECT *
FROM my_table
WHERE my_column REGEXP '^A';

Truy vấn này chọn tất cả các hàng từ my_table trong đó giá trị trong my_column bắt đầu bằng chữ cái "A".

Trong ví dụ này, ^ là một ký tự đặc biệt (metacharacter) phù hợp với đầu của một chuỗi, và A là một ký tự đơn giản phù hợp với chữ cái "A". Các ký tự đặc biệt khác có thể được sử dụng trong biểu thức chính quy bao gồm . (phù hợp với bất kỳ ký tự nào), * (phù hợp với không hoặc nhiều lần xuất hiện của ký tự trước đó), + (phù hợp với một hoặc nhiều lần xuất hiện của ký tự trước đó), và [] (phù hợp với bất kỳ ký tự nào trong các dấu ngoặc vuông).

Biểu thức chính quy có thể rất mạnh mẽ cho việc phù hợp các mẫu phức tạp, nhưng cũng có thể khó đọc và viết. Quan trọng là sử dụng chúng một cách khôn ngoan và kiểm tra kỹ truy vấn của bạn để đảm bảo rằng chúng trả về kết quả mong muốn.