Skip to main content

MySQL - Select Database

Để chọn một cơ sở dữ liệu trong MySQL bằng tiếng Việt, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

USE tên_cơ_sở_dữ_liệu;

Thay thế tên_cơ_sở_dữ_liệu bằng tên của cơ sở dữ liệu mà bạn muốn chọn. Câu lệnh này sẽ chọn cơ sở dữ liệu đó để tất cả các truy vấn tiếp theo được thực hiện đối với cơ sở dữ liệu này.

Hãy nhớ rằng bạn cần phải kết nối đến máy chủ MySQL và đăng nhập vào tài khoản của mình trước khi thực hiện câu lệnh này. Bạn cũng cần đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu đã được tạo trước đó và bạn có quyền truy cập vào nó.