Skip to main content

MySQL - Drop Database

Để xóa một cơ sở dữ liệu trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

DROP DATABASE tên_cơ_sở_dữ_liệu;

Thay thế tên_cơ_sở_dữ_liệu bằng tên của cơ sở dữ liệu mà bạn muốn xóa. Câu lệnh này sẽ xóa cơ sở dữ liệu đó khỏi hệ thống.

Hãy nhớ rằng việc xóa cơ sở dữ liệu sẽ xóa tất cả các bảng và dữ liệu trong đó. Hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu của mình trước khi xóa bất kỳ cơ sở dữ liệu nào.