Skip to main content

MySQL - Drop Table

mysql.jpg

Để xóa một bảng trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

DROP TABLE tên_bảng;

Thay thế tên_bảng bằng tên của bảng mà bạn muốn xóa. Câu lệnh này sẽ xóa bảng đó khỏi cơ sở dữ liệu.

Ví dụ, để xóa bảng users, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

DROP TABLE users;

Hãy nhớ rằng việc xóa bảng sẽ xóa tất cả các dữ liệu trong bảng đó. Hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu của mình trước khi xóa bất kỳ bảng nào.