Skip to main content

MySQL - Create Database

Để tạo một cơ sở dữ liệu trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

CREATE DATABASE tên_cơ_sở_dữ_liệu;

Thay thế tên_cơ_sở_dữ_liệu bằng tên mà bạn muốn đặt cho cơ sở dữ liệu của mình. Câu lệnh này sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu mới với tên được chỉ định.

Sau đó, bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu này để tạo bảng và lưu trữ dữ liệu bằng các câu lệnh SQL như CREATE TABLE, INSERT INTOSELECT.

Hãy nhớ sử dụng cú pháp SQL phù hợp và đảm bảo rằng tên cơ sở dữ liệu của bạn tuân theo bất kỳ quy ước hoặc hạn chế đặt tên nào được áp dụng.