Skip to main content

MySQL Drop database

Để thực hiện drop database, thực hiện lệnh sau:

[root@host]# mysql -u root -p
mysql> DROP DATABASE database_name;

Việc thực hiện DROP sẽ gây ra việc xóa toàn bộ dữ liệu của database, do đó, cần thực hiện một cách cẩn thận và chính xác do không có khả năng khôi phục lại dữ liệu nếu không có bản backup của database.

Ví dụ:

>mysql -u root -p
Enter password: ********
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| classicmodels   |
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
| testdb       |
| testdb2      |
+--------------------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> DROP DATABASE testdb;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)