Skip to main content

MySQL - WHERE Clause

mysql.jpg

Trong MySQL, câu lệnh WHERE được sử dụng để lọc dữ liệu được trả về bởi câu lệnh SELECT dựa trên một điều kiện cụ thể. Cú pháp sử dụng WHERE như sau:

FROM tên_bảng
WHERE điều_kiện;

Thay thế cột1, cột2, ... bằng các cột mà bạn muốn chọn từ bảng và tên_bảng bằng tên của bảng bạn muốn truy vấn. Điều_kiện là bộ lọc bạn muốn áp dụng cho dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn muốn chọn tất cả các hàng từ một bảng với giá trị cột age lớn hơn 30, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

SELECT * FROM tên_bảng WHERE age > 30;

Điều này sẽ trả về tất cả các hàng từ bảng với giá trị trong cột age lớn hơn 30.

Một ví dụ khác là nếu bạn muốn chọn tất cả các hàng từ một bảng với giá trị trong cột name bắt đầu bằng "John", bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

SELECT * FROM tên_bảng WHERE name LIKE 'John%';

Điều này sẽ trả về tất cả các hàng từ bảng với giá trị trong cột name bắt đầu bằng "John".

Bạn có thể sử dụng các toán tử so sánh khác như =, <, <=, >, và >=, cũng như các toán tử logic như AND, OR, và NOT, để tạo điều kiện phức tạp hơn.