Skip to main content

MySQL - DELETE Query

mysql.jpg

Để xóa một hàng trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL DELETE. Dưới đây là cú pháp của câu lệnh này:

DELETE FROM tên_bảng
WHERE điều_kiện;

Thay thế tên_bảng bằng tên của bảng mà bạn muốn xóa hàng khỏi đó. Điều_kiện là một biểu thức điều kiện để xác định hàng cần xóa. Nếu bạn muốn xóa tất cả các hàng trong bảng, bạn có thể bỏ qua điều kiện.

Ví dụ, để xóa hàng có id là 1 trong bảng users, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

DELETE FROM users
WHERE id = 1;

Điều này sẽ xóa hàng đầu tiên có id là 1 trong bảng users.

Một ví dụ khác là nếu bạn muốn xóa tất cả các hàng trong bảng orders với status là "cancelled", bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

DELETE FROM orders
WHERE status = 'cancelled';

Điều này sẽ xóa tất cả các hàng trong bảng orders với status là "cancelled".

Hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu của mình trước khi xóa bất kỳ hàng nào.