Skip to main content

MySQL - LIKE Clause

mysql.jpg

Trong MySQL, câu lệnh SELECT được sử dụng để truy vấn dữ liệu từ một bảng. Bạn có thể sử dụng từ khóa LIKE trong câu lệnh SELECT để lọc các bản ghi dựa trên một chuỗi ký tự cụ thể (pattern). Cú pháp sử dụng LIKE như sau:

SELECT cột1, cột2, ...
FROM tên_bảng
WHERE cột LIKE 'pattern';

Thay thế cột1, cột2, ... bằng danh sách các cột mà bạn muốn truy vấn. Tên_bảng là tên của bảng mà bạn muốn truy vấn. Cột là tên của cột mà bạn muốn áp dụng pattern. Pattern là chuỗi ký tự mà bạn muốn sử dụng để lọc các bản ghi. Bạn có thể sử dụng ký tự % để biểu thị bất kỳ chuỗi ký tự nào, hoặc ký tự _ để biểu thị một ký tự bất kỳ.

Ví dụ, để tìm kiếm các bản ghi có tên bắt đầu bằng "John" trong bảng users, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

SELECT * FROM users
WHERE name LIKE 'John%';

Điều này sẽ trả về tất cả các bản ghi trong bảng users có tên bắt đầu bằng "John".

Một ví dụ khác là nếu bạn muốn tìm kiếm các bản ghi có email kết thúc bằng "@example.com", bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau:

SELECT * FROM users
WHERE email LIKE '%@example.com';

Điều này sẽ trả về tất cả các bản ghi trong bảng users có email kết thúc bằng "@example.com".