Skip to main content

MySQL - Create Table

Để tạo bảng trong MySQL, bạn có thể sử dụng lệnh CREATE TABLE theo sau là tên bảng và danh sách các cột và kiểu dữ liệu của chúng.

mysql.jpg

Dưới đây là cú pháp ví dụ:

CREATE TABLE tên_bảng (
  tên_cột_1 kiểu_dữ_liệu ràng_buộc,
  tên_cột_2 kiểu_dữ_liệu ràng_buộc,
  ...
);

Ví dụ, để tạo một bảng có tên là users với các cột id, name, emailage, bạn có thể sử dụng lệnh SQL sau:

CREATE TABLE users (
  id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE,
  age INT
);

Trong ví dụ này, cột id được chỉ định là khóa chính bằng cách sử dụng ràng buộc PRIMARY KEY. Cột name được chỉ định là một trường bắt buộc bằng cách sử dụng ràng buộc NOT NULL, và cột email được chỉ định là một trường duy nhất bằng cách sử dụng ràng buộc UNIQUE.

Bạn có thể thêm các cột khác vào bảng bằng cách bao gồm chúng trong danh sách các cột được phân tách bằng dấu phẩy. Bạn cũng có thể chỉ định các ràng buộc bổ sung cho mỗi cột nếu cần.

Sau khi đã tạo một bảng, bạn có thể sử dụng các lệnh SQL như INSERT INTO, UPDATESELECT để thêm, sửa đổi và truy xuất dữ liệu từ bảng.

Để biết thêm thông tin về cách tạo và quản lý bảng trong MySQL, bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của MySQL hoặc các tài nguyên trực tuyến khác.